Algemene Jaarvergadering - 2007

Annual General Meeting - 2007

Kennis geskied hiermee van die 26ste Algemene Jaarvergadering van die Bolandstreek van die Karavaanklub van Suidelike Afrika wat gehou sal word by Ou Skip Karavaanpark, op Saterdag 11de Augustus 2007 om 15h00.

Notice is hereby given of the 26th Annual General Meeting of the Boland Region of the Caravan Club of Southern Africa to be held at Ou Skip Caravan Park on Saturday, 11th August 2007 at 15h00.

Lede word weereens daaraan herinner om hulle lede gelde vir 2007/2008 te betaal voor die Algemene Jaar Vergadering om hulle instaat te stel om te kan stem tydens die vergadering.

Members are once again reminded to have their subscriptions for 2007/2008 paid up before the Annual General Meeting to entitle them to vote at the meeting.

 

Send mail to Boland Webmaster with questions or comments about this web site.
Copyright 2005 CCSA Boland Region
Last modified: 10/24/16