Algemene Jaarvergadering - 2005

Annual General Meeting - 2005

Kennis geskied hiermee van die 25ste Algemene Jaarvergadering van die Bolandstreek van die Karavaanklub van Suidelike Afrika wat gehou sal word by Ou Skip Karavaanpark, op Saterdag 12de Augustus 2006 om 11h00.

Notice is hereby given of the 25th Annual General Meeting of the Boland Region of the Caravan Club of Southern Africa to be held at Ou Skip Caravan Park on Saturday, 12th August 2006 at 11h00.

Lede word weereens daaraan herinner om hulle lede gelde vir 2006/2007 te betaal voor die Algemene Jaar Vergadering om hulle instaat te stel om te kan stem tydens die vergadering.

Members are once again reminded to have their subscriptions for 2006/2007 paid up before the Annual General Meeting to entitle them to vote at the meeting.

 

Send mail to Boland Webmaster with questions or comments about this web site.
Copyright 2005 CCSA Boland Region
Last modified: 10/24/16